ผ้าทอที่มีลวดลายและสีสันงดงามเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวปกาเกอะญอ บ้านห้วยบง อำเภอไชยปราการ ที่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านห้วยบง ร่วมกันผลิตและจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงแท้ ๆ