อ่างขาง
ฮิโนกิแลนด์
หมู่บ้านคนจีน
วัดป่าไม้แดง
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

ประวัติเมืองไชยปราการ

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมืองไชยปราการเคยเป็นราชธานีของ อาณาจักรโยนกเชียงแสน (ล้านนา) มาก่อน ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าพรหมกุมาร หรือพระเจ้าพรหมมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองขึ้น เมื่อปี พ.. ๑๕๙๙ ตรงบริเวณลำแม่น้ำฝาง ฝากฝั่งด้านทิศตะวันออก ได้ขนานนามเมืองว่า “ นครเวียงไชยปราการราชธานีและพระเจ้าพรหมราชกุมาร ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อปี พ.. ๑๖๐๐ เมืองไชยปราการนี้อยู่ห่างเมืองโยนกเชียงแสน หรือเมืองเวียงไชยบุรีศรีเชียงแสน เป็น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร 
(คือเมืองเชียงแสนกับเมืองฝางในปัจจุบัน) เมืองไชยปราการที่กล่าวถึงนี้ ศาสตราจารย์แคมแมน นักสำรวจโบราณวัตถุแห่ง มหาวิทยาลัยมลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ได้ให้ข้อสันนิษฐานว่า เมืองไชยปราการที่พระเจ้าพรหม มหาราชทรงสร้างขึ้นนั้น มิใช่ตัวเมืองฝางในปัจจุบัน แต่เป็นริมแม่น้ำฝางด้านทิศตะวันออกอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ข่า…

ประวัติเมืองเก่าไชยปราการ

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมืองไชยปราการเคยเป็นราชธานีของ อาณาจักรโยนกเชียงแสน (ล้านนา) มาก่อน ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าพรหมกุมาร หรือพระเจ้าพรหมมหาราชพระองค์ได้ทรงโปรดให้สร้างเมืองขึ้น เมื่อปี พ.. ๑๕๙๙ ตรงบริเวณลำแม่น้ำฝาง ฝากฝั่งด้านทิศตะวันออก ได้ขนานนามเมืองว่านครเวียงไชยปราการราชธานีและพระเจ้าพรหมราชกุมาร ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติ เมื่อปี พ.. ๑๖๐๐ เมืองไชยปราการนี้อยู่ห่างเมืองโยนกเชียงแสน หรือเมืองเวียงไชยบุรีศรีเชียงแสน เป็น ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร  (คือเมืองเชียงแสนกับเมืองฝางในปัจจุบัน)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ฮิโนกิแลนด์

หมู่บ้านคนจีน

โกหลัก

โรงเตี้ยมถ้ำง้อบ

วัดพระเจ้าพรหมมหาราช

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

ม่อนแสงดาว

วัดถ้ำตับเต่า

พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
งามล้ำถ้ำตับเต่า เมืองเก่าไชยปราการ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่ตั้งเมืองเก่าไชยปราการ

เลขที่ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

จัดทำเว็บไซต์และสนับสนุนชื่อโดเมน