บ้านถ้ำง๊อบ เป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ  เดิมหมู่บ้านถ้ำง้อบเป็นสถานที่ตั้งของกองทหารจีนคณะชาติกองทัพที่ 3 หรือ “กองพล 93” โดยมี นายพลหลี่ เหวิน ฮ้วน เป็นผู้นำ ก่อนที่กองทหารจีนคณะชาติจะอพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านถ้ำง้อบแห่งนี้ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงลัทธิการปกครองของจีนแผ่นดินใหญ่ที่เปลี่ยนเป็นแบบคอมมิวนิสต์ ชาวจีนส่วนหนึ่งไม่สามารถทนต่อการกดขี่ของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ จึงอพยพออกนอกประเทศมาทางประเทศพม่า และเข้ามาประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2495 กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติได้ตั้งหลักแหล่งเพื่อประกอบอาชีพอยู่บนดอยถ้ำง้อบ โดยความควบคุมของ บก.04 กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

ในปี พ.ศ. 2518 กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ กองทัพที่ 3 ได้ร่วมมือกับ รัฐบาลไทยสู้รบและต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตภาคเหนือจนได้รับความไว้วางใจจากกองบัญชาการทหารสูงสุดได้ให้โอกาสอดีตทหารจีนคณะชาติที่ร่วมสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และไม่ประสงค์จะกลับไต้หวันตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ได้มีโอกาสโอนและแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย ซึ่งมีสิทธิและเสรีภาพเหมือนคนไทยทุกประการ สำหรับ นายพลหลี่ เหวิน ฮ้วน ผู้นำของอดีตทหารจีนคณะชาติ กองทัพที่ 3 ได้โอนสัญชาติเป็นคนไทยและมีชื่อว่า นายชัย ชัยศิริ

ปัจจุบันบ้านถ้ำง้อบมีอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่มบ้าน คือบ้านสินชัย ผาแดง และบ้านถ้ำง้อบ มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ดังนี้

  1. ร่องรอยของอดีตกองกำลังทหารจีนคณะ กองทัพที่ 3 (กองพล 93) ค่ายทหารและบ้านพัก นายพลหลี่ เหวิน ฮ้วน ผู้นำกองกำลังทหารจีนคณะชาติ กองทัพที่ 3
  2. ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่แบบชาวจีนสมัยเก่า
  3. โลงศพผีแมนบริเวณหน้าผาสวนเกษตรผาแดง