ฝายเชียงหมั้น ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นฝายลูกที่ 2 ในลุ่มแม่น้ำฝาง  ฝายเชียงหมั้นช่วยแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งระบบในลำน้ำฝาง ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนประมาณ 44,079 ไร่ ในฤดูแล้งประมาณ 26,500 ไร่

ฝายเชียงหมั้น
ฝายเชียงหมั้น
ฝายเชียงหมั้น
ฝายเชียงหมั้น
ฝายเชียงหมั้น
ฝายเชียงหมั้น
ฝายเชียงหมั้น