บ้านใหม่หนองบัว

สัมผัสวัฒนธรรมและลิ้มรสอาหารจีนยูนนานที่ หมู่บ้านคนจีน หรือ บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 129 กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนยูนนานประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมู่บ้านนี้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 57 ปี โดยนายพลหลี่ เหวินฮ้วน (เลาลี) ได้ตั้งกองพล 93 บริเวณชายแดนไทย และดูแลแนวชายแดนไทย อีกทั้งยังช่วยประเทศไทยสู้รบและต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ชาวบ้านใหม่หนองบัว ยังคงยึดมั่นในวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษจีนยูนนาน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งตัว อาหาร สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมี บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอาบ แช่ตัว แช่เท้า ได้ในราคาชาวบ้าน มีโรงเรียนไทย และโรงเรียนสอนภาษาจีน มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอูศักดิ์สิทธิ์ ให้เข้านมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการแสดงของชาวบ้านในชุมชนในช่วงวันหยุด  เส้นทางผ่านบ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ยังเป็นเส้นทางขึ้นดอยอ่างขางที่ไม่ชันเท่าเส้นทางหลัก และมีสถานที่น่าสนใจแวะชมได้ตลอดทาง

สัมผัสวัฒนธรรมและลิ้มรสอาหารจีนยูนนานที่ หมู่บ้านคนจีน หรือ บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 129 กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับที่ราบเชิงเขา มีภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนยูนนานประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมู่บ้านนี้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 57 ปี โดยนายพลหลี่ เหวินฮ้วน (เลาลี) ได้ตั้งกองพล 93 บริเวณชายแดนไทย และดูแลแนวชายแดนไทย อีกทั้งยังช่วยประเทศไทยสู้รบและต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ชาวบ้านใหม่หนองบัว ยังคงยึดมั่นในวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษจีนยูนนาน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งตัว อาหาร สินค้าและผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมี บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอาบ แช่ตัว แช่เท้า ได้ในราคาชาวบ้าน มีโรงเรียนไทย และโรงเรียนสอนภาษาจีน มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอูศักดิ์สิทธิ์ ให้เข้านมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการแสดงของชาวบ้านในชุมชนในช่วงวันหยุด  เส้นทางผ่านบ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ยังเป็นเส้นทางขึ้นดอยอ่างขางที่ไม่ชันเท่าเส้นทางหลัก และมีสถานที่น่าสนใจแวะชมได้ตลอดทาง