บ้านใหม่หนองบัว

หมู่บ้านคนจีน

สัมผัสวัฒนธรรมชาวจีนยูนนานที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่    บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับที่ราบเชิงเขา โดยภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนยูนนานและประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งขึ้นมากว่า 57 ปี โดยนายพลลี เหวินฮ้วน (เลาลี) ได้ตั้งกองพล 93 ในตะเข็บชายแดนไทย ดูแลตะเข็บชายแดนพร้อมช่วยผลักดันโจรคอมมิวนิสต์ และพัฒนาประเทศไทย

ชาวบ้านใหม่หนองบัว ยังคงยึดมั่นในวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษจีนยูนนาน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งตัว อาหารการกิน สินค้าผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมี บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอาบ แช่ตัว แช่เท้า ได้ในราคาชาวบ้าน มีโรงเรียนไทย และโรงเรียนสอนภาษาจีน มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอูศักดิ์สิทธิ์ ให้เข้านมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนการแสดงของชาวบ้านในชุมชนในช่วงวันหยุดด้วย  ทั้งนี้ เส้นทางผ่านบ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ยังเป็นเส้นทางที่สามารถขึ้นดอยอ่างขาง ที่ไม่ชันเท่ากับเส้นทางหลัก และมีสถานที่แวะชมได้ตลอดทาง

สัมผัสวัฒนธรรมชาวจีนยูนนานที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่    บ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับที่ราบเชิงเขา โดยภูเขาล้อมรอบถึง 3 ด้าน ได้แก่ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนยูนนานและประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งขึ้นมากว่า 57 ปี โดยนายพลลี เหวินฮ้วน (เลาลี) ได้ตั้งกองพล 93 ในตะเข็บชายแดนไทย ดูแลตะเข็บชายแดนพร้อมช่วยผลักดันโจรคอมมิวนิสต์ และพัฒนาประเทศไทย

ชาวบ้านใหม่หนองบัว ยังคงยึดมั่นในวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษจีนยูนนาน ทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี การแต่งตัว อาหารการกิน สินค้าผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมี บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปอาบ แช่ตัว แช่เท้า ได้ในราคาชาวบ้าน มีโรงเรียนไทย และโรงเรียนสอนภาษาจีน มีศาลเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอูศักดิ์สิทธิ์ ให้เข้านมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนการแสดงของชาวบ้านในชุมชนในช่วงวันหยุดด้วย  ทั้งนี้ เส้นทางผ่านบ้านใหม่หนองบัว (เซียงซุน) ยังเป็นเส้นทางที่สามารถขึ้นดอยอ่างขาง ที่ไม่ชันเท่ากับเส้นทางหลัก และมีสถานที่แวะชมได้ตลอดทาง

ร้านอาหารไทย- จีน

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

สุสานนายพลเสาลี

ร้านกาแฟคนพลัดถิ่น